REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO

(Rowery elektryczne)

 

BIKE ADVENTURES,  Złoty Stok

Tel. +48 781420846

 

KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje Regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Klienta następuje przez podpisanie UMOWY WYPOŻYCZENIA.

 

Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem na
podstawie pisemnej umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy BIKE ADVENTURES , a pełnoletnim Klientem zwanym dalej Wypożyczającym.

1.
Wraz z podpisaniem Umowy Wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2.
Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić
oczekiwania Klienta w tym zakresie jego stanu i jakości.
3.
Sprzęt wypożyczyć może osoba pełnoletnia, która okaże dwa ważne dokumenty tożsamości ze
zdjęciem, przy czym jednym z dokumentów musi być dowód osobisty oraz musi podać numer
telefonu .
4.
Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków
odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się
od, kierowania pojazdami
5.
Ze względów bezpieczeństwa zastrzega się, że z poszczególnych rodzajów sprzętu nie mogą korzystać:

 • segway nieletni poniżej 12 roku życia, osoby o wadze poniżej 40 kg oraz o wadze powyżej 125 kg.
 • rowery osoby o wadze powyżej 120 kg.

6.
Osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć sprzęt sportowy wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej
upoważnionej do pieczy nad nią, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz
osobę z niego korzystającą.
7.
Kaucja jest zdeponowana i jest zwracana po oddaniu sprzętu w nieuszkodzonym stanie.
8.
Kaucja podlega zwrotowi w całości po zakończeniu umowy
wypożyczenia, chyba że zaistnieją przesłanki do potrącenia części kaucji.
9.
Sprzęt zostanie wydany Klientowi w dniu wypożyczenia określonym w Umowie Wypożyczenia, lub
w innym terminie ustalonym indywidualnie.
10.
Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
11.
Klient podpisując Umowę Wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w
dobrym stanie technicznym.
13.
Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w Umowie
Wypożyczenia.
14.
Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do
dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient
wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
15.
Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
16.
Sprzęt jest specjalnie oznakowany
17.
Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
18.
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i
skutki nieprawidłowej eksploatacji. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec
wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie
korzystania z wypożyczalni rowerów
19.
Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina oraz dzień określony zgodnie z
godzinami pracy Wypożyczalni. Opłaty za wypożyczenie sprzętu ustalone są w Cenniku.
20.
Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez
Wypożyczalnię
21.
W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Klient zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie Wypożyczalni telefonicznie, mailowo lub osobiście najpóźniej w dniu
poprzedzającym umówiony termin zwrotu. Ze względu na obowiązujące rezerwacje przedłużenie
okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni.
22.
Wypożyczając rower Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego
i osoby trzecie, powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy i wydania roweru
do chwili zwrotu. W przypadku eksploatacji niezgodnej z normalnym użytkowaniem, zepsucia,
uszkodzenia, lub kradzieży roweru, Użytkownik zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości
łącznie z ceną wypożyczenia.
23.
Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania
się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich
roszczeń wobec Bike Adventures Ilaria Basciani z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub
obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego sprzętu sportowego.
24.
W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji
przedłużenia lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako
przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-
krotnej ceny ustalonej w cenniku za każdy dzień zwłoki, do dnia zwrotu sprzętu.
25.
Klient nie ponosi odpowiedzialności zużycie sprzętu wynikające z normalnego używania zgodnie z
jego przeznaczeniem.
26.
Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarysowanie,
zagniecenie, skrzywienie koła, uszkodzenia opony), jak również za zdekompletowanie oraz za zaginięcie sprzętu. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego lub braku
możliwości zwrotu sprzętu Klient zobowiązuje się do wniesienia opłaty na rzecz Wypożyczalni
rekompensującej poniesione straty, w szczególności:

 • za zniszczony sprzęt w całości lub części w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu lub jego
  części wg aktualnie obowiązujących cen
 • za sprzęt zgubiony lub skradziony (udokumentowany zaświadczeniem Policji), w wysokości
  odpowiadającej jego wartości wg aktualnie obowiązujących cen katalogowych.
 • za powstałe z winy Klienta uszkodzenia sprzętu w wysokości kosztów naprawy oszacowanych
  przez Wypożyczalnię lub w wysokości wartości sprzętu lub części gdy naprawa jest niemożliwa. Cennik uszkodzeń:wymiana klamki hamulcowej – 140zł

wymiana przerzutki tylnej Shimano – 260zł

wymiana przerzutki tylnej Sram – 280zł

wymiana manetki Shimano/Sram – 130zł

centrowanie koła – 60zł

wymiana haka przerzutki – 90zł

wymiana dętki – 30zł

wymiana uszkodzonej/rozciętej opony – 120-160zł

wymiana gripów – 50zł

uszkodzenie lagi amortyzatora – 500zł

Wycena kosztów napraw innych/pozostałych uszkodzeń nie ujętych w powyższym spisie ustalana będzie indywidualnie w oparciu o uśrednioną wartość rynkową części zamiennej/usługi, której zakup lub wykonanie będzie konieczne do przywrócenia roweru do stanu używalności.

27.
W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą
za pomocą linki/łańcucha z kluczykiem który można wypożyczyć.
28.
Sprzęt należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie pod adres ul.Wojska Polskiego 1, 57-250 Złoty Stok
Zwrot opłaty po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
29.
Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna, że osoba chcąca wypożyczyć sprzęt sportowy nie da gwarancji
spełnienia warunków Regulaminu, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny
30.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Wypożyczalni stosować się będzie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Strony deklarują polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku braku porozumienia spory
rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wypożyczającego.

Regulamin dostępny w formacie PDF do pobrania poniżej